Vedtekter

Vedtekter for Venner av UPLIFT (VUP)

§ 1 Navn
Organisasjonens navn er Venner av UPLIFT (forkortet til VUP). Organisasjonen ble stiftet 15.09.2012 og har Lillehammer som definert hjemsted.

§ 2 Form
Venner av UPLIFT er en selvstendig og ideell medlemsorganisasjon.

§ 3 Formål
VUP skal støtte lokale utviklingstiltak iverksatt av UPLIFT (Uganda Program of Literacy For Transformation) for å bekjempe analfabetisme og fattigdom med utgangspunkt i UPLIFTs arbeid i West Nile–regionen i Uganda. Dette arbeidet skjer gjennom opplæring til lese- og skrivekyndighet på eget morsmål og i andre ferdigheter som tjener samfunnsutviklingen på grasrotnivå. Kvinner og ungdom er prioriterte målgrupper.

§ 4 Visjon
VUP ser for seg UPLIFTs arbeid i West Nile–regionen som fundament for å sikre kvinnene selvbestemmelse og innflytelse, og å gi ungdommen nye ferdigheter og motivering til tjeneste for lokalsamfunnet. UPLIFTs program kan tjene som forbilde for integrert lese– og skriveopplæring som bidrar til bærekraftig utvikling i landsbyområder i Uganda.

§ 5 Medlemskap
a) Alle som tilslutter seg organisasjonens vedtekter kan være medlem av VUP.

b) Det føres et medlemsregister.

c) Styret godkjenner nye medlemmer.

d) Medlemmer har rett til å påvirke organisasjonens drift og virksomhet gjennom innspill til styret og ved deltagelse på årsmøtet.

e) Medlemskap er frivillig uten kontingent. Det kan sendes oppfordring til å bidra.

f) Bidrag til organisasjonens virksomhet og støtteaktiviteter er basert på frivillighet.

§ 6 Årsmøte
Årsmøtet er VUP´s øverste myndighet og avholdes innen utgangen av juni hvert år.
Årsmøtet skal:
a) Velge møteleder og referent

b) Behandle styrets årsmelding

c) Behandle styrets årsregnskap

d) Behandle styrets forslag til neste års [års]budsjett

e) Behandle innkomne forslag, som må være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet

f) Velge nytt styre

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt, dvs. ved kunngjøring senest 4 uker før det skal avholdes.

Saksdokumentene skal være tilgjengelige for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Stemmeberettigede er alle som er tilstede på årsmøtet med gyldig medlemskap når årsmøtet avholdes. Avstemninger skal foregå skriftlig dersom en person forlanger dette.

Vedtak på årsmøtet fattes med alminnelig flertall, dersom intet annet er nevnt i vedtektene.

Ekstraordinært årsmøte kan kreves av et medlem som har skriftlig støtte fra minst 25 % av registrerte medlemmer.

§ 7 Styre
Det skal velges et styre bestående av tre til fem medlemmer.
Styremedlemmer velges for to år av gangen.

Styret konstituerer seg selv.

Styret oppnevner eller kan selv fungere som valgkomite

Valgte styremedlemmer kan gjenvelges.

Styret skal holde VUP medlemmer informert om bruken av mottatte pengegaver.

§ 8 Økonomi
Regnskapsåret er 1. januar til 31. desember og VUP´s regnskap føres av kasserer eller den styret bemyndiger.
Regnskapet skal til enhver tid kunne framlegges for styret, som videre kan godkjenne at andre enkeltpersoner eller instanser får regnskapet til gjennomsyn. Foreningens medlemmer skal kunne vite hva bidratte midler er anvendt til.

Årsmøtet velger revisor* som har til oppgave å gå gjennom VUP´s regnskaper og forestå eventuelle andre kontrollfunksjoner som årsmøtet pålegger vedkommende.

[* Kan være intern. Eventuelle erstatningskrav mot medlemmer av styret, reist av styret eller årsmøtet, skal vurderes av offentlig godkjent revisor.]

§ 9 Vedtektsendring
Vedtektsendringer kan foretas på årsmøtet og krever 2/3 flertall blant fremmøtte registrerte medlemmer. Slike endringer skal være foreslått på forhånd og følge med møteinnkallingen.

§ 10 Tvister
Eventuelle tvister eller uoverensstemmelser med UPLIFT i Uganda eller internt i organisasjonen søkes løst gjennom rådslagning.
§ 11 Oppløsning

Organisasjonen kan oppløses etter vedtak i årsmøtet. Det forutsetter at forslag om oppløsning er med i årsmøtets dagsorden. Oppløsning krever 2/3 flertall av de fremmøtte registrerte medlemmer på årsmøtet. Ved oppløsning skal årsmøtet disponere foreningens midler og evt. gjeld i samsvar med organisasjonens formål.