Venner av UPLIFT ble opprettet høsten 2012. Vi tar navnet bokstavelig – i ’venner’ ligger det en forståelse av at dette er en hjertesak.

Velkommen til UPLIFT

Vårt mål

Vårt mål som «Venner av UPLIFT» er klart og langsiktig. Vi skal bistå en landsbybefolkning – med særlig fokus på kvinner – i en av de fattigste regionene i Uganda. Dette gjør vi ved å støtte den ugandiske grasrotsorganisasjonen «UPLIFT West Nile». Grunnsteinen til personlig utvikling er å kunne lese og skrive. Videre vil økt kunnskap om kvinnehelse gjøre det mulig for kvinner å ta ansvar for eget liv, til beste for sin famille og sitt samfunn. Vårt ønske er således å bidra til et samfunn der også kvinner har tilgang til utdanning, har kunnskap om egen kropp og helse og har likeverdig medbestemmelse over sin framtid.

Vårt engasjement er basert på frivillighet, medmenneskelighet og visjonen «Jorden er kun ett land og menneskeheten dets innbyggere».

Vi inviterer deg til å ta del i vårt fellesskap, med moralsk og om mulig økonomisk støtte til dette viktige utviklingsarbeid på vegne av underpriviligerte kvinner og menn i West Nile-regionen i Uganda.

Siden den spede begynnelse i 2001 har 30.000 voksne i et av Ugandas fattigste ’hjørner’ hvor analfabetisme er høyest, lært å lese og skrive.

“Hvis en mor kan lese,
har barnet
50 % større sjanse til å oppleve sin femte fødselsdag.”
UNICEF

Aktuelt

Hensikten med dette nettstedet er å dele vårt verdigrunnlag, våre historier og ikke minst, våre fremskritt. Vi holder deg oppdatert på de siste hendelsene og nyhetene fra Venner av UPLIFT og UPLIFT West Nile i Uganda.

Du kan også bla deg gjennom medlemsbrev tilbake til 2012, for å få et bilde av denne spennende utviklingen.

UPLIFT Women

Vi går inn i 2. prosjektår!

Det har nå gått ett år siden Venner av UPLIFT fikk beskjed fra FOKUS om at Norad hadde innvilget søknaden til prosjektet UPLIFT Women in West Nile. 4,2 millioner kroner fordelt på 5 år. Og det første året har vært vellykket på alle vis, med målene oppnådd og sluttrapport for 2023 innlevert til FOKUS.

Training of trainers (TOT) – jordmor og lærevillige mentorer i ‘klasserommet’

Dyktige jordmødre

UPLIFT West Nile har inngått samarbeid med Uganda Nurses and Midwives Union (UNMU). Fire dyktige, entusiastiske jordmødre bistår UPLIFT West Nile med kapasitetsbygging innenfor temaet kvinners seksuelle og reproduktive helserettigheter.

Bildet: Training of trainers (TOT) – jordmor og lærevillige UPLIFT mentorer i ‘klasserommet’
Jordmødrene gjennomfører også informasjonsmøter for yngre jenter. Behovet er stort og responsen overveldende. Jentene får samtidig tilbud om vaksinering mot livmorhalskreft.

Årsrapport for Venner av UPLIFT – 2023

Årsrapporten beskriver virksomheten til Venner av UPLIFT i perioden mellom årsmøtene – denne gang mellom 24. september 2022 og 24. juni 2023. Fra og med i år regner vi med å være tilbake i opprinnelig kalenderrytme, altså juni til juni.

NORAD har bevilget 4,2 millioner kroner

NÅ kan vi med rette feire! – og høste fruktene av nesten to års institusjons-byggende innsats:
NORAD har bevilget midler til vårt ambisiøse prosjekt UPLIFT Women in West Nile. 4,2 millioner kroner fordelt over fem år!
Dette gir UPLIFT mulighet til å gjennomføre et lenge planlagt opplæringsprogram, både faglig og geografisk utvidet, og generøst tilrettelagt av FOKUS [Forum for kvinner og utviklings-spørsmål] i samarbeid med Venner av UPLIFT.

Årsmøte 2022

Vil Norad støtte prosjektet?

Vel, her bekrefter vi i hvert fall gode nyheter: Etter oversendelse til Fokus av revidert søknad med handlingsplan til endelig gjennomgang, har Fokus innlemmet vår søknad i sin fellessøknad, som ble avsendt til Norad 1. oktober 2022.

UPLIFT og FNs globale mål

FNs mål for bærekraftig utvikling (Sustainable Development Goals, 2015-2030) er rammeverket for å skape en bedre fremtid for verden. I kampen mot fattigdom er et helt sentralt mål å øke andelen av verdens befolkning som kan lese og skrive.

 UPLIFT West Nile er en grasrotsorganisasjon som holder til i West Nile-regionen. Siden 2001 har UPLIFT (Uganda Programme of Literacy for Transformation) arbeidet med dette som mål. Hittil har over 30.000 voksne menn og kvinner her blitt opplært i å lese og skrive, på eget morsmål.

To like viktige bærekraftmål er kvinners likestilling og anvendt kunnskap om god helse. I tillegg til hovedmålet om bekjempelse av fattigdom utgjør disse tre målene selve bærebjelkene i UPLIFTs arbeid.

UPLIFT har venner i Norge

Venner av UPLIFT (VUP) er en norsk organisasjon som støtter UPLIFT West Nile i Uganda. Vi som er med i VUP har latt oss inspirere av arbeidet som utføres av UPLIFT. Spesielt viktig er prinsippet om frivillig innsats, som gjennomsyrer alt UPLIFT gjør. Vi er takknemlige for å kunne være med å hjelpe der vi kan – moralsk, økonomisk og med bistand til institusjonell utvikling.

UPLIFTs vektlegging av frivillighet, som prinsipp og i praksis, har vi tatt til oss. Det gjelder både VUP-styret, VUP kvinneutvalget og øvrige medlemmer. Det medfører at nesten 100% av pengegaver mottatt i Norge går direkte til UPLIFT West Niles virksomhet, og ikke til administrative kostnader.

Hjelp til selvhjelp

Har du lyst til å støtte opp om dette formålet

Pengegaver til UPLIFTs arbeid mottas med stor takk. Bidrag kan overføres til VUP’s bankkonto 6188 05 39107 – som engangsbidrag eller regelmessig via nettbank. Det vil etterhvert også bli mulig å betale med  VIPPS, PayPal eller ditt kredittkort.

Du kan også støtte Venner av UPLIFT ved å informere og invitere andre. VUP har gjort det enkelt å delta.

Gavekort eller minnegave

En gave til vekst!
Du bestemmer selv beløpet du vil bidra med.

Ta kontakt – bli støttemedlem!

Til gjengjeld får du følge med på et utviklingsprogram som gjør mottakerne i stand til selv å løfte seg ut av fattigdommen.
VUP holder deg løpende orientert gjennom medlemssbrev og på annen måte.

9 + 6 =